red point

Общи условия

Правила и Условия

Тези условия установяват правилата за използването от Ваша страна на нашия сайт. Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с целия текст на тези правила и условия. В случай, че не сте съгласни с част от текста на условията или с пълния текст на правилата, то Вие не трябва да използвате нашия сайт. Нашият сайт използва "бисквитки" (cookies). Използвайки нашия сайт и съгласявайки се с тези правила, Вие приемате употреба на cookies в рамките на нашата декларация за поверителност.

Лиценз за използване на сайта

Освен ако не е посочено друго, ние като фирма притежаваме правата за интелектуалната собственост за този сайт както и за всички използвани материали в него. При условията на лицензирането изброени по-долу, всички права на интелектуална собственост са запазени. Може да разглеждате, изтегляте за кеширане, отпечатвате страници или друго съдържание от сайта единствено за Ваша лична употреба, при спазване на ограниченията, посочени в тази страница.

Не е разрешено:

  • Да публикувате материали от този сайт(включително републикации в друг сайт);
  • Продавате, отдавате под наем или лицензирате материали от този сайт;
  • Показвате материали от този сайт публично;
  • Копирате или използвате материали от този сайт с комерсиални цели;
  • Редактирате и използвате съдържание от този сайт освен в случаите, когато за това съдържание изрично е указано, че подлежи на повторни публикувания.

Приемлива Употреба

Не е разрешено да употребявате този уебсайт по начин, по който това може да причини повреди по самия сайт и да компрометира неговия свободен достъп през Интернет. Не е разрешена всякаква незаконна, не регламентирана употреба като разпространение на вируси и зловреден софтуер. Не е разрешено автоматичното събиране на информацията от този сайт. Не е разрешено използването на този сайт за изпращане на рекламни послания и материали.

Ограничен Достъп

Достъпа до определени зони на сайта е ограничено. Запазваме си правото да ограничим достъпа до други ресурси на сайта или на целия сайт, когато преценим това за необходимо.

Потребителско съдържание

В тази страница под понятието "Ваше съдържание" се отнасят материали (включващи текст, снимки, аудио записи, видео клипове и аудио-видео файлове), които Вие изпращате към нашият сайт, по каквито и да е било причини. Вие ни предоставяте пълното право да използваме, публикуваме, редактираме, превеждаме и разпространяваме Вашето съдържание в съществуващи или бъдещи медийни публикации. Също така Вие ни предоставяте правото да отдаваме под лиценз това съдържание както и правото да предприемем действия при нерегламентирана употреба на това съдържание. Вие гарантирате и заявявате, че съдържанието Ви ще се съобразява с изброените условия за ползване. Вашето съдържание не следва да бъде противозаконно по какъвто и да е начин, и не трябва да нарушава правилата на трети страни и да не предизвиква повдигане на съдебни действия срещу Вас или нас или трета страна (за всеки отделен случай съобразно съответния закон). В този сайт Вие не трябва да използвате съдържание, което е било обект на съдебни искове или други подобни оплаквания. Ние запазваме правото да редактираме и премахнем всеки материал изпратен за публикуване в нашият сайт или съхраняван на сървърите ни. Независимо от нашите права в рамките на тези условия, във връзка с Вашето съдържание, ние не сме задължени да контролираме изпратените и публикувани материали.

Ограничени гаранции

До максималната степен позволена от закона, ние не изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с този сайт и използването му (включително без ограничения за всички гаранции, подразбиращи се от закона по отношение за задоволително качество и годност за употреба).

Ограничения и изключения от отговорността

Нищо в тези условия за ползване не следва да ограничат нашата и Вашата отговорност в случай на:

  1. смърт или телесна повреда в резултат на небрежност;
  2. измама или престъпна интерпретация.

Нищо в тези условия за ползване не следва да ограничат нашата и Вашата отговорност по начин недопустим от закона.

Ограниченията и изключенията от отговорност, дефинирани в тази секция подлежат на условията описани в предходния параграф и урежда всички задължения, произтичащи от тези условия за ползване или във връзка с предмета на тези условия за ползване, включително задължения, възникнали по договор, включващи случаи на небрежност или неизпълнение на законово задължение.

Поради факта че уебсайта, информацията и услугите представени в него се предоставят безплатно, ние не можем да бъдем подвеждани под отговорност в случай на загуба или щета.

Ние не носим отговорност към Вас по отношение на всички загуби, произтичащи от всяко събитие/събития, които са извън нашия контрол.

Ние не носим отговорност към Вас по отношение на търговски загуби от всякакво естество, включително загуба или намаление на печалби, очаквани спестявания, бизнес договори и търговски възможности.

Ние не носим отговорност към Вас по отношение на загуба или повреда на данни, база данни или софтуер. Ние не носим отговорност към Вас във връзка с каквито и да е специални, косвени или последващи загуби или щети.

Нарушения на тези Правила и Условия

В рамките на изброените правила, в случай на тяхното нарушаване, ние сме в правото си да вземем следните мерки:

  • Преустановяване на връзката Ви със сайта;
  • Забрана на Вашето посещение на сайта, чрез блокиране по IP адрес;
  • Изпращане до Вашия Интернет доставчик на искане за забрана на достъпа Ви, в случай че се стигне до съдебно дело.

Обезщетение

С настоящото Вие декларирате съгласие да обезщетите в случай на всякакъв тип загуби и разходи, понесени или претърпени от нас във връзка с всяко нарушение от Ваша страна на някоя от разпоредбите на тези условия за ползване.

Промяна на Условията

Ние може да редактираме настоящите условия за ползване, в случай на необходимост. Променените правила и условия ще се считат за приложими, считано от датата на тяхното публикуване.

Прехвърляне

Ние може да прехвърлим или употребим по друг начин нашите права и задължения по настоящите условията за използване, без да Ви уведомяваме за това. Вие нямате право да прехвърляте или отдавате Вашите права и задължения, които имате спрямо настоящите условията за използване на този сайт.

Ограничаване

Ако разпоредба от настоящите условията за използване бъдат определени от съд или от друг компетентен орган за незаконосъобразни, останалите разпоредби ще продължат да бъдат в сила.

Изключване на права на трети страни

Тези условията за използване са в взаимна полза на Вас и нас, и не са предназначени да бъдат прилагани към трети страни. Изпълнението на нашите и Вашите права във връзка с тези условия за използване, не подлежат на одобрение от трети страни.

© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top